Čo je to sociálna orientácia?

Andreas Lehner/CC-BY 2.0

Sociálna orientácia sa vzťahuje na teóriu, ktorá vysvetľuje, prečo má človek konkrétne správanie, vzťahy a adaptácie s inými ľuďmi a/alebo spoločnosťou vo všeobecnosti. V niektorých odboroch označovaná aj ako orientácia na sociálnu dominanciu, odborníci túto teóriu používajú na predpovedanie správania, najmä s medziskupinovými postojmi a správaním. Sociálna orientácia v práve znamená zohľadnenie blahobytu spoločnosti okrem spokojnosti zákazníkov.V mnohých prípadoch teoretici používajú túto filozofiu na vysvetlenie podpory, ktorú jednotlivec dáva dominancii inej skupiny na základe demografických faktorov, ako je vek, pohlavie, rasa a náboženstvo. To znamená, že orientácia na sociálnu dominanciu meria, do akej miery človek uprednostňuje nerovnosť, keď táto nerovnosť funguje v prospech jeho skupiny. Inými slovami, ľudia, ktorí majú túto preferenciu, veria v systém, v ktorom jedna alebo malý počet sociálnych skupín dominuje jednej alebo viacerým sociálnym skupinám ako správny sociálny poriadok.

V niektorých prípadoch majú vedci schopnosť použiť teóriu sociálnej orientácie na predpovedanie negatívneho správania v niektorých skupinách. Cieľom tejto teórie je pomôcť výskumníkom pochopiť myšlienkové procesy, najmä negatívne, s rôznymi sociálnymi a demografickými skupinami zapojenými do rôznych typov skupinových interakcií.