Kto objavil Pi v matematike?

Taylor Hinton/E+/Getty Images

Už sa asi nedozvieme, kto pí objavil, ani to, že pomer obvodu kruhu k jeho priemeru je konštanta. Hľadanie tejto konštanty, známej aj ako pí, siaha takmer 4000 rokov späť k Egypťanom a Babylončanom.Najstarší zaznamenaný príklad vzorca pre oblasť kruhu pochádza z egyptského papyrusu z roku 1650 pred Kristom. Udáva hodnotu pi ako (16/9)2, čo sa približne rovná 3,1605. Nie je známe, akú metódu výpočtu používali raní Egypťania.

Starovekí Gréci pokračovali v hľadaní pi vpísaním mnohouholníkov do kruhu, pričom usúdili, že plocha mnohouholníka s mnohými stranami sa približuje ploche kruhu, ktorý ho obklopuje. Archimedes zo Syrakúz vpísal a opísal kruh s mnohouholníkmi so zvyšujúcim sa počtom strán. Výpočtom obvodov dvoch 96-stranných polygónov ukázal, že pi je väčšie ako 223/71, ale menšie ako 22/7, alebo medzi 3,1408 a 3,1429. V priebehu storočí matematici vyvinuli čoraz sofistikovanejšie metódy aproximácie hodnoty pí. K dnešnému dňu bola hodnota pí vypočítaná na viac ako 22 biliónov číslic.